به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران
آموزش بازرس فنی جوش

آموزش بازرس فنی جوش | آموزش بازرسی جوش | مدرک بازرسی جوش | بازرس فنی جوش فنی و حرفه ای

 

آموزش بازرس فنی جوش یا آموزش بازرسی جوش  از مشاغل حوزه جوشكاری و بازرسی جوش بوده و شایستگی هایی از قبیل نظارت براجرای عملیات جوشكاری ، نظارت و تصدیق انطباق مواد پایه و مصرفی ، تهیه مستندات بازرسی (مانند برنامه بازرسی و آزمون ) نظارت براجرای آن ها ، كنترل دستورالعمل های جوشكاری (WPS) و تصدیق انطباق آن ها با تاییدیه دستورالعمل ( PQR) اجرای آزمون و تایید صلاحیت جوشكاران ، برنامه ریزی و اجرای بازرسی چشمی ، نظارت و تصدیق اجرای سایر آزمون های غیر مخرب و تفسیر گزارشات را دارد و با مشاغل جوشكار، آزمایشگر غیر مخرب و مخرب و كارفرما در ارتباط می باشد .در پایان دوره مهارت آموزان مدرک بازرسی جوش را از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دریافت خواهند کرد.

 

شایستگی های آموزش بازرسی جوش طبق استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

-اصطلاحات، تعاریف و مبانی عمومی جوشكاری
– اصول جوشكاری اكسی استیلن (OAW)
-اصول جوشكاری قوس الكترود دستی (SMAW)
-اصول جوشكاری قوس فلز با حفاظت گاز (GMAW)
-اصول جوشكاری قوس تنگستن با حفاظت گاز (GTAW)
-اصول جوشكاری قوص زیرپودری (SAW)
-اصول جوشكاری قوس توپودری (FCAW)
-اصول جوشكاری قوس پلاسما (PAW)
-اصول جوشكاری های مقاومتی (RSEW, RSW, PW)
-اصول جوشكاری زائده ای (SW)
-اصول جوشكاری سرباره الكتریكی (ESW)
-اصول لحیم كاری سخت و نرم
-اصول برشكاری با شعله (OFC)
-اصول برشكاری با قوس كربن و هوا (A-CAC)
-اصول برشكاری پلاسما (PAC)
-پارامترها موثر بر شرایط قوس و كیفیت جوش
– اصطلاحات فنی به زبان انگلیسی

-اصول آزمون مایع نافذ (PT)
-اصول آزمون ذرات مغناطیسی (MT)
-اصول آزمون فراصوتی (UT)
-اصول آزمون پرتونگاری (RT)
-اصول آزمون جریان گردابی (ET)
-اصول آزمون نشت (LT)
-اصول انتخاب آزمون های غیر مخرب بر اساس مشخصـات،
شرایط و حساسیت قطعه

-استانداردهای مربوط به آزمون غیر مخرب در بازرسی جوش
-اصطلاحات فنی به زبان انگلیسی

اصول آزمون كشش
-اصول آزمون خمش
-اصول آزمون ضربه
-اصول آزمون شكست شیاری
-اصول آزمون سختی سنجی
-اصول آزمون شكست گوشه
-اصول آزمون میكرو حكاكی (متالوگرافی)
-اصول آزمون ماكرو حكاكی
-استانداردهای مربوط به آزمون های مخرب در بازرسی جوش
– كاربرد آزمون های مخرب (در تصدیق مواد پایه و مصـرفی،
انطباق مشخصات دستورالعمل جوش با سند تایید دستورالعمل
، تایید صلاحیت جوشكار)

-اصطلاحات فنی به زبان انگلیسی

طبیعت و نحوه تولید الکتریسته
جریان مستقیم و متناوب مزایا و معایب آن ها
انواع قطبیت ها در جوشکاری و خواص هر یک
مفاهیم اختلاف پتانسیل ،شدت جریان ،مقاومت الکتریکی ،توان الکتریکی و واحد های آنها
اثرات گرمایی و فیزیکی الکتریسیته
مفاهیم قوس و قدرت قوس الکتریکی ،تشعشات قوس الکتریکی
ترانسفورماتور جوشکاری ،انواع و کاربرد آن ها
رکتیفایر (یکسوساز)جوشکاری ،انواع و کاربرد آنها
ژنراتور (دینام)جوشکاری ،انواع و کاربرد آنها
انواع ازار و متعلقات جوشکاری با قوس الکتریکی
سیستم های کنترلی و حفاظتی دستگاه های جوشکاری
ولتاژ مدار باز جوشکاری و ولتاژ قوس
اصول کار با دستگاههای جوشکاری
دگمه ها و علایم ثبت شده بر روی دستگاه جوشکاری
اصول تنظیم دستگاه جوشکاری

-استانداردهای مشخصات و رده بندی فلزات پایه
-روش های تصدیق انطباق فلزات پایه
-روش های انبارش، شناسایی و قابلیت رهگیری فلزات پایه
-استانداردهای مشخصات و طبقه بندی مواد مصرفی
-روش های تصدیق انطباق مواد مصرفی
-روش های انبارش و جابجایی مواد مصرفی
-اهمیت انطباق مواد و تاثیر آن بـر كیفیـت، كـارآیی و ایمنـی سازگاری فلز پایه و فلز پركننده
محصول نهایی

– اصطلاحات فنی به زبان انگلیس

-انواع جوش
-انواع اتصالات جوشی
– انواع آماده سازی لبه ها
-وضعیت های جوشكاری در ورق و لوله
-علایم و نشانه های جوشكاری در نقشه
-ابعاد در نقشه های جوشكاری
-علایم و نشانه های آزمون های غیر مخرب در نقشه
-نقشه های راهنمای جوش و آزمون غیر مخرب
(Weld Map & NDT Map)

-اصطلاحات فنی به زبان انگلیسی

-آزمون های مورد نیاز برای تایید صلاحیت جوشكار و الزامات روش اجرا و مشخصات آزمون جوشكار آن ها
-محدوده صلاحیت جوشكار بر مبنای متغیرهای آزمون
-استانداردهای مربوط به تایید دستورالعمل جوشكاری
-اصطلاحات فنی به زبان انگلیس

-آزمون های مورد نیاز برای تایید صلاحیت جوشكار و الزامات روش اجرا و مشخصات آزمون جوشكار آن ها
-محدوده صلاحیت جوشكار بر مبنای متغیرهای آزمون
-استانداردهای مربوط به تایید دستورالعمل جوشكاری
-اصطلاحات فنی به زبان انگلیس

-شرایط محیطی و دسترسی و الزامات اجرای بازرسی چشمی(VT)
-مراحل بازرسی چشمی و فعالیتهای اجرایی هر مرحله
-انواع تجهیزات و ابزار بازرسی چشمی
-انواع ناپیوستگی های جوش
-استانداردهای ارزیابی و تعیین معیار پذیرش ناپیوستگی ها
-اصطلاحات فنی به زبان انگلیسی

-الزامات طراحی، اجـرا و بازرسـی جـوش در یـك آیـین نامـه
-ساختار كلی استانداردهای آیین نامه ای(Code)
– اصطلاحات فنی به زبان انگلیس

-منابع مخاطرات در جوشكاری و برشكاری
-الزامات ایمنی هنگام جوشكاری و برشكاری
-وسایل حفاظت فردی مربوط به جوشكاری و برشكاری
-قوانین ایمنی كار با سیلندرهای گاز
-قوانین ایمنی كار در ارتفاع، فضاهای بسته و محصور
-استانداردهای مرتبط با ایمنی جوشكاری و برشكاری
-اصطلاحات فنی به زبان انگلیسی

-الزامات مربوط به جوشكاری در قرارداد
-الزامــات مربــوط بــه كنتــرل كیفیــت و تضــمین كیفیــت(QC/QA)

-طرح ریزی برنامه كنترل كیفیت (QCP و برنامه بازرسی وآزمون (ITP)
-ممیزی و نظارت بر سیستم های تضمین كیفیت
-استاندارد الزامات كیفیتی جوشكاری ذوبی مواد فلزی (ISIR 3834)
-اصطلاحات فنی به زبان انگلیسی

-سيستم بايگانی و طبقه بندی مستندات و اصول تهيه كتابچه اصول و قوانين تهيه گزارش بازرسی فنی نهايی

پرسش و پاسخ های دوره آموزشی

بازرس فنی جوش

با سلام

دوره آموزش بازرس فنی جوش در طی کارگاه یک هفته ای برگزار خواهد شد.

 

با سلام

بله ، پس از گذراندن دوره ی آموزشی مدرک آموزشگاه که مورد تایید سازمان فنی حرفه ای نیز هست برای شما صادر می گردد.

با سلام

مدرک آموزشگاه در داخل کشور دارای اعتبار می باشد ولی چنانچه قصد دارید به خارج از کشور سفر کنید و مدرک بین المللی نیاز دارید ، آموزشگاه شما را برای گرفتن مدرک مورد نیاز به سازمان فنی و حرفه ای معرفی می کند.

با سلام

بله آموزشگاه دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای می باشد و شما می توانید در سایت فنی حرفه ای استعلام آموزشگاه آریاگستر را دریافت کنید

با سلام

برای دوستان شهرستانی دوره های خصوصی بهتر می باشد زیرا مدت زمان و ساعت برگزاری کلاس با کاراموزان عزیز هماهنگ می شود و فشرده تر هستند.

با سلام

خود آموزشگاه خوابگاه مستقل ندارد ولی با چند خوابگاه همکاری می کند و کاراموزان را با قیمت مناسب به خوابگاه های مربوطه معرفی می کند.

با سلام

بله ، در نزدیکی آموزشگاه خطوط مترو  علی آباد، و استفاده از تاکسی یا اتوبوس به سمت نازی آباد

کلیک کنید برای مسیریابی 

محله های نزدیک ما ( جنوب تهران )
مشیریه، شهرک مسعودیه، افسریه، خانی آباد نو، نازی‌آباد، نعمت‌آباد، یاخچی‌آباد، امیربهادر، آذری، اتابک، خراسان، خزانه فلاح، خزانه بخارایی، شاپور، مولوی، سیروس، دروازه غار، جوادیه، یافت‌آباد، منیریه، امیریه، شوش، بازار تهران، شهرری، سیزده آبان، دولت‌آباد ، شهرک رسالت ،فلاح ،ابوذر

با سلام

بله ، تمامی اساتید دارای چندین سال سابقه در بازار کار هستند.