به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

–دوره آموزشی حسابدار حقوق و دستمزد دیپلم حسابداری مالی کاردانش– 

حسابدار حقوق و دستمزد

                                                                                                     

مشخصات عمومي دوره :

حسابدار حقوق و دستمزد كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم، توانايي محاسبه حقوق و دستمزد و تنظيم گزارشات لازم را با توجه به اصول و مفاهيم حسابداري، قوانين جاري و اطلاعات فردي كاركنان داشته باشد .

 

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

4/1/34/3-39

01/01/1388

120 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي تشخيص اصول و مفاهيم حسابداري مرتبط با حقوق و دستمزد

2

توانايي تشخيص اجزاي سيستم حسابداري حقوق و دستمزد) شركت هاي توليدي و غيرتوليدي(

3

توانايي تشخيص قوانين و مقررات حقوق و دستمزد بخش غيردولتي

4

توانايي تنظيم ليست حقوق و دستمزد

5

توانايي به كارگيري رايانه در محاسبات و تهيه ليست حقوق و دستمزد

6

توانايي محاسبه حقوق و دستمزد در واحدهاي توليدي) حسابداري صنعتي(