به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

دوره طراحی معماری داخلی 

طراح معماري داخلي

مشخصات عمومي دوره :

طراح معماري داخلي د رجه 1 كسي است كه علاوه بر گذراندن دوره طراح معماري داخلي درجه 2 ساختمان از عهده انجام طراحي معماري داخلي ، ترسيم نقشه هاي مربوط به فضاهاي داخلي ساختمان ، ترسيم نقشه هاي اجرايي مبلمان ، رسم رنگي پرسپكتيوهاي احجام مختلف مشخص و احجام نامشخص ، رسم رنگي پرسپكتيو سرويس ها، پلكان و لوازم داخلي ساختمان و ماكت سازي نيز برآيد.

 

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

 

1373/05/01

728 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي طراحي معماري داخلي

2

توانايي ترسيم نقشه هاي مربوط به فضاهاي داخلي ساختمان اعم از پلان ها، نماها و برش ها

3

توانايي ترسيم نقشه هاي اجرايي مبلمان اعم از پلان ها، نماها، جزئيات و تعيين اتصالات كار

4

توانايي رسم رنگي پرسپكتيو احجام به طريقه يك نقطه اي، دونقطه اي و سه نقطه اي

5

توانايي ترسيم پرسپكتيو يك نقطه ، دو نقطه و سه نقطه احجام نامشخص

6

توانايي رسم رنگي انواع پرسپكتيو سرويس ها و پلكان و لوازم داخلي ساختمان

7

توانايي ماكت سازي و شناخت آن

 

دیپلم کاردانش