به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

كاربر بانك اطلاعاتي SQL SERVER , ACCESS

           

هدف دوره :

تربيت افراد جهت توليد بانك اطلاعاتي با Access و SQL server در مراكز و شركت ها و موسسات

 

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

 

01/01/1388

180 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي به كارگيري مفاهيم پايگاه داده

2

توانايي تغيير جداول يك بانك اطلاعاتي

3

توانايي ايجاد Query هاي محاسباتي و عملياتي

4

توانايي طراحي يك فرم پيشرفته

5

توانايي كار با ماكرو

6

توانايي محافظت از بانك اطلاعاتي

7

توانايي شناخت SQL SERVER

8

توانايي كار با پرس وجوي يك جدول

9

توانايي كار با Join

10

توانايي كار Subqueries

11

توانايي كار با Table

12

توانايي كار با مجموعه عملگرها

13

توانايي تغيير داده ها

 

با بانک اطلاعاتی SQL آشنا شوید