به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

مهارتهاي سالم زيستن )مقدماتی و پیشرفته(

مشخصات عمومي دوره :

شخص از عهده مهارتهایي از قبیل بهداشت فردي، تامین محیط بهداشتي در خانه، حفاظت از محیط زیست، تنظیم برنامه غذایي، بکارگیري اصول بهداشت غذا، تأمین شرایط مناسب بهداشت رواني، تشخیص علائم اولیه بیماریهاي شایع، آموزش بهداشت، انجام كمک هاي اولیه، مراقبت از مادر و كودک، مراقبتهاي دوران بلوغ و سالمندي در خانه برآید.

 

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

 

1382/12/01

295 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانایي تشخیص عوامل موثر بر سلامت و بیماري

2

توانایي استفاده از امکانات بهداشتي موجود در جامعه براي تامین سلامت افراد خانواده

3

توانایي كاربرد اصول بهداشت فردي با مشاركت افراد خانواده

4

توانایي تامین محیط بهداشت در خانه با مشاركت افراد خانواده

5

توانایي حفاظت ازمحیط زیست

6

توانایي تنظیم برنامه غذایي مناسب خانواده در سلامت و بیماري

7

توانایي بکارگیري اصول بهداشت غذا با مشاركت افراد خانواده

8

توانایي تامین شرایط مناسب بهداشت رواني در خانه و خانواده

9

توانایي تشخیص علایم اولیه بیماریهاي شایع

10

توانایي تشخیص منشأ حوادث خانگي و پیشگیري از آنها

11

توانایي انجام كمکهاي اولیه و امدادرساني تا مراجعه به پزشک

12

توانایي جلب مشاركت افراد خانواده براي تامین و ارتقاي سلامت و بهداشت خانه وخانواده

13

توانایي مراقبت و پرستاري از افراد خانواده در هنگام بیماري

14

توانایي مراقبت از مادر و كودک

15

توانایي بکارگیري اصول بهداشت و مراقبتهاي دوران بلوغ

16

توانایي بکارگیري اصول مراقبت از سالمند در خانه

17

توانایي پیشگیري از حوادث و رعایت نکات ایمني و بهداشت كار