به وب سایت آموزشگاه آریا گستر (آریاوش) خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

 کارورCorelDraw

مشخصات عمومي:

مهارت كارور CorelDraw مهارتي است كه در حيطه هاي شغلي مهندسي كامپيوتر در اتوماسيون كامپيوتري،توليد Multimedia طراحي و توليد و نگهداري صفحات Web ومشابه آن كاربرد دارد .

 

همچنين كارورCorelDraw پس از طي دوره ميتواند ازعهده شناخت CorelDraw و كاربرد آن،شناخت فضاي كاريCorelDraw انجام كارهاي اوليه ، كار با خطوط، خطوط محيطي و خطوط دور قلم موها، كار با صفحات و ابزارهاي طرح بندي، ترسيم اشكال، كار با اشيا ، شكل دهي اشیا ، استفاده از زمينه در اشي ا ، كار با رن گ ها، افزودن جلوه س ه بعدي به اشيا ، كار با شفافيت اشيا، كار ك ردن با لنزها ، كار با لاي ه ها، كار با متن و فر مت بندي آن ، كار با نقش بيتي ها، پيگيري نقش بيتي ها و ويرايش نتيجه كار ،ايجاد تصاوير برايWebكار با چاپگر، انتشار به صورتPDFوارد و صادر كردن فايل ها برآيد.

 

كارآموز مربوطه م ي تواند با گروههاي كاري بر ا ي توليدMultimedia طراحي و توليد ونگهداري صفحاتWeb ومشابه آن همكاري كند.

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

 

1385/01/01

60 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي شناخت CorelDraw و كاربرد آن

2

توانايي شناخت فضاي كاري CorelDraw

3

توانايي انجام كارهاي اوليه

4

توانايي كار با خطوط، خطوط محيطي و خطوط دور قلم موها

5

توانايي كار با صفحات و ابزارهاي طرح بندي

6

توانايي ترسيم اشكال

7

توانايي كار با اشيا

8

توانايي شكل دهي اشيا

9

توانايي استفاده از زمينه در اشيا

10

توانايي كار با رنگها

11

توانايي افزودن جلوه سه بعدي به اشيا

12

توانايي كار با شفافيت اشيا

13

توانايي كار كردن با لنزها

14

توانايي كار با لايه ها

15

توانايي كار با متن و فرمت بندي آن

16

توانايي كار با نقش بيتي ها

17

توانايي پيگيري نقش بيتي ها و ويرايش نتيجه كار

18

توانايي ايجاد تصاوير برايWeb

19

توانايي كار با چاپگر

20

توانايي انتشار به صورتPDF

21

توانايي وارد و صادر كردن فايلها

 

دیپلم های کاردانش 

امتیاز به مطلب
تماس مستقیم با مشاور